کارگاه های ساختمانی تا اطلاع ثانوی تعطیل شد

در پی ابلاغ رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

کلیه کارگاههای ساختمانی تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.

در بخشی از نامه رییس سازمان مدیریت بحران شهر تهران خطاب

به معاونین شهردار تهران آمده است که همانگونه که مستحضرید

استمرار فعالیت های ساختمانی در محیط کارگاههای ساختمانی

با حضور تجمعی و به صورت متراکم باعث شیوع ویروس کرونا خواهد شد

 

ممنوعیت ساخت و ساز